Dla osób, które pomogą odnaleźć zaginionego Piotra Pietrzaka, wyznaczono nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Poniżej znajdziecie regulamin.

§ 1

Niniejszy regulamin stanowi podstawę do wypłaty nagrody pieniężnej za pomoc w odnalezieniu zaginionego Piotra Pietrzaka.

§ 2

Nagroda, o której mowa w § 1 to kwota w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

§ 3

Warunkami otrzymania nagrody jest:

 1. Wskazanie miejsca aktualnego pobytu żywego Piotra Pietrzaka.
 2. Konieczne jest przesłanie e-maila z informacją o zaginionym na adres mailowy piotrdruzd@gmail.com.
 3. Mail, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać: 
  a) imię i nazwisko zgłaszającego,
  b) dokładną lokalizację aktualnego pobytu Piotra Pietrzaka,
  c) kilka zdjęć potwierdzające wizerunek żywego Piotra Pietrzaka. Zdjęcia powinny być wykonane po dniu zaginięcia tj. 23 stycznia 2020 roku.
  d) numer konta bankowego, na który ma zostać przelana nagroda, o której mowa w § 2.
 4. Nagroda, o której mowa w § 2 zostanie wypłacona w momencie, w którym służby lub przyjaciele odnajdą żywego Piotra Pietrzaka w podanej przez zgłaszającego lokalizacji, o której mowa w ust. 4 pkt b) i potwierdzą jego tożsamość.
 5. Nagroda zostanie przelana na konto, o którym mowa w ust. 4 pkt d w terminie 7 dni od odnalezienia żywego Piotra Pietrzaka i potwierdzenia jego tożsamości.
§ 4
Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Sąd właściwy dla organizatora nagrody, którym jest Piotr Druzd zam. Czerwonka-Parcel 19, 96-500 Sochaczew.

UWAGA!

NAGRODA 100 000 ZŁ ZA WSKAZANIE AKTUALNEGO MIEJSCA POBYTU ZAGINIONEGO PIOTRA PIETRZAKA